Informacje dla wspólnot

Skrót wiedzy i informacji dla wspólnot mieszkaniowych
Pilne wiadomości z Administracji

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązane są do wyboru Zarządu Wspólnoty, który kieruje jej sprawami i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Wspólnota Mieszkaniowa powinna posiadać NIP, Regon, odrębny rachunek bankowy, a także prowadzić odpowiednią księgowość i rozliczać się z urzędem skarbowym. Zobowiązana jest również do przeprowadzania bieżących remontów i utrzymywania budynku w stanie, jaki określają przepisy prawa budowlanego (m.in. nakładają na każdą Wspólnotę obowiązek przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych, prowadzenia  Książki obiektu budowlanego, która winna być do wglądu dla odpowiednich służb).

Niezbędnym – do prawidłowego planowania i przeprowadzania remontów jest fundusz remontowy. Wysokość zaliczki na wspomniany fundusz ustala Wspólnota.

Wspólnota powinna pamiętać o ubezpieczeniu nieruchomości wspólnej oraz o ubezpieczeniu OC. Dzięki temu Właściciele mogą uchronić się od pokrycia roszczeń ewentualnego poszkodowanego, który dozna uszczerbku na zdrowiu lub majątku np. po uderzeniu od spadającej dachówki, odpadnięcia tynku itp.

Chcąc zapewnić profesjonalne zarządzanie nieruchomością wspólną – a taką gwarantują licencjonowani Zarządcy – Wspólnota ma tylko jedno wyjście: musi znaleźć firmę zarządzającą spełniającą takie warunki.

lokal samodzielny
prawo lokalowe - własność a współwłasność
Współwłasność właścicieli lokali

Własność i współwłasność

Samodzielny lokal – wedle Ustawy o własności lokali z dnia  – składa się z jednej lub kilku izb, wydzielonych w obrębie budynku trwałymi ścianami, przy czym dla mieszkania przewidziano dodatkowe warunki. Musi być przeznaczony na stały pobyt ludzi i wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służyć zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, spełniać wymóg samodzielności, a także warunki techniczne zawarte w prawie budowlanym, a o tym decyduje starosta w zaświadczeniu. We wspólnocie własnością indywidualną jest mieszkanie i pomieszczenia do niego przynależne.

Pomieszczenia przynależne to części składowe lokalu. Należą one do jego właściciela, jeżeli wymieniono je w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, a ich metraż wliczono do powierzchni lokalu. Ich posiadanie zwiększa udział właściciela we współwłasności nieruchomości wspólnej – płaci on wtedy więcej na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Pomieszczenia przynależne nie muszą bezpośrednio przylegać do lokalu, mogą być również położone na innych kondygnacjach lub poza budynkiem, w którym się znajduje lokal, ale muszą się mieścić w granicach nieruchomości gruntowej. Przede wszystkim należą do nich: garaże, piwnice, strychy i inne pomieszczenia gospodarcze.

Współwłasnością właścicieli lokali jest nieruchomość wspólna, do której zalicza się: grunt, na którym stoi budynek, i te części domu, które nie służą wyłącznie do użytku jednego właściciela lokalu. Są to: klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie. W jej skład wchodzą również urządzenia wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców, czyli windy, instalacje wodociągowe, elektryczne oraz niektóre ich fragmenty znajdujące się w mieszkaniach (rury wodno-kanalizacyjne do zaworu głównego i liczniki energii elektrycznej), a także pomieszczenia użytkowe i mieszkania powstałe z części wspólnej nieruchomości, których nie wyodrębniono prawnie.