Oferta

dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych

Dostosowanie warunków umowy do indywidualnych potrzeb i wymogów Właścicieli

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Nowoczesny sposób zarządzania

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Indywidualne podejście do każdej nieruchomości

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
OBSŁUGA KSIĘGOWA
OBSŁUGA TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA
 • Przejęcie i zweryfikowanie dokumentacji nieruchomości od dotychczasowego właściciela (gminy, zakładu pracy, dewelopera itp.); Uporządkowania stanu technicznego i prawnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami dokonuje się raz w ciągu całego życia danej nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach niewyodrębnionych;
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości, renegocjowanie i podpisywanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę mediów do budynku;
 • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej  i OC Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych  z zebraniami właścicieli lokali i prowadzeniem głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie);
 • Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty;
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej;
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości;
 • Wykonanie i dostarczenie właścicielom książeczek opłat z wydrukowanym numerem rachunku bankowego Wspólnoty oraz danymi wpłacającego właściciela;
 • Wykonanie oznakowania budynku ( tj. tablica administracyjna z numerem porządkowym budynku, tablica informacyjna);
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz.
 • Zapewniając aktualność i przejrzystość zapisu , zgodnie z ustawą o rachunkowości pracujemy przy użyciu specjalistycznego programu informatycznego do zarządzania nieruchomościami, gwarantującego przez 7 dni 24-godzinny internetowy dostęp do informacji rozrachunkowych danej wspólnoty, a także indywidualnych kont właścicieli.
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie kwartalnych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu przychodów z nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu),  funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Obsługa związana z bankiem i pocztą;
 • Dbanie o stan techniczny nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane przez stały nadzór techniczny, budowlany obiektu;
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich  i innych usług  eksploatacyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza)
 • Wykonanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej obiektu;
 • Zapewnienie stałego całodobowego dyżuru pogotowia technicznego, za którego gotowość nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • Sporządzanie planów remontów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów;
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, zbierania ofert na wykonanie prac remontowych i przedkładanie najkorzystniejszych ofert Zarządowi Wspólnoty;
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo  w komisji przy odbiorze wykonanych robót i usług.

Jesteśmy dla Was

W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy
o niezobowiązujące  spotkanie   w celu dopełnienia prezentacji naszych usług.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!