Informacje RODO

I

 

nformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w PPHU AGBUD Grzegorz Kolodziejski:

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Grzegorz Kołodziejski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGBUD” GRZEGORZ KOŁODZIEJSKI z siedzibą rejestrową we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 198/8A, 53-139 Wrocław, NIP: 691-175-19-03, adres do korespondencji Franklina Roosevelta, nr 1, lok. 2, 59-220 w Legnicy.
 2. Administrator powołałInspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania,z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail:iod@agbud.legnica.pl lub listownie na adresAGBUD PPHU Grzegorz Kołodziejski, ul. Franklina Roosevelta, nr 1, lok. 2, 59-220 Legnica z dopiskiem „„Ochrona Danych Osobowych””.
 3. Grzegorz Kołodziejski przetwarza dane zarówno jako administrator posiadający własne cele i środki przetwarzania, jak i jako podmiot przetwarzający (procesor) w oparciu o umowę o zarząd nieruchomości i stosowną umowę powierzenia danych osobowych.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta w ramach umów o pracę, zleceń, dzieł i umów zarządu nieruchomością;
  2. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez pracowników, Klienta (Wspólnoty Mieszkaniowe) lub indywidualnych zgód mieszkańców zarządzanych nieruchomości;
  3. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo, udzielania informacji organom administracji publicznej i organom ścigania, w przypadku przestępstw, których ofiarą są Klienci lub mieszkańcy;
  5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 6. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator lub Klient, w imieniu którego działa Administrator.
 7. Dane osobowe będą pobierane:
  1. od Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, z którymi Administrator zawarł umowę o zarząd nieruchomością,
  2. bezpośrednio od osób, z którymi Administrator zawiera umowy lub mieszkańców wspólnot jeżeli czynności Administratora wymagają odrębnej zgody osoby, której czynność dotyczy;
  3. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  4. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych – przelewy bankowe;
 8. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do realizacji umowy. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
  3. przez czas wynikający z przepisów prawa lub determinowany ważnym interesem Administratora ze szczególnym uwzględnieniem aktów notarialnych.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO)
   – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 10. Odbiorcą danych mogą być:
  1. Partnerzy współpracujący z Administratorem, w szczególności podwykonawcy z branży budowlanej celem realizacji czynności związanych z realizacją umowy zarządu nieruchomością;
  2. Organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  3. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług – w szczególności firmy budowlane realizujące usługi wykończeniowe lub reklamacyjne na rzecz Klientów;
  4. Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
  5. Podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych wierzytelności w terminie;
  6. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 11. Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz z uwagi na wielość umów zarządczych mogą być profilowane.